Privacy Policy

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – www.4-Home.gr

Η παρούσα ιστοσελίδα ελέγχεται από την εταιρεία με την επωνυμία «4-Home», εφεξής «η εταιρεία», που εδρεύει στην Ξάνθη επί της οδού Σμ. Μητράκη 20. Οι κατωτέρω όροι αποτελούν τους όρους χρήσης βάσει των οποίων η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της μέσω της ιστοσελίδας www.4-Home.gr.
Η χρήση των υπηρεσιών αυτών προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ακόλουθων όρων από το χρήστη:


1. Ονόματα, εικόνες, οπτικοακουστικά έργα, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα κλπ, τα οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας και αφορούν στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτής, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία και τυχόν τρίτους δικαιούχους αυτών. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δε θα πρέπει κατ’ ουδένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.


2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό κύριο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας (www.4-Home.gr ). Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και του περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, παρά μόνο ύστερα από ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου τρίτου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.


3. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και ανανεώνονται και τροποποιούνται διαρκώς. Η εταιρεία λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία, οι πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό που αποτελούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.


4. Η εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας: www.4-Home.gr παρέχει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας ακριβώς όπως είναι. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως συμπεριλαμβανομένης της τυχόν ζημίας οποιασδήποτε φύσεως του χρήστη ή τρίτου από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία, τη χρήση της ιστοσελίδας, την αδυναμία παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών, ή από τυχόν παράνομες πράξεις και παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.


5. Η χρήση της ιστοσελίδας οφείλει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν. Ο χρήστης αναλαμβάνει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην εταιρεία από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετη εν γένει στα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.


6. Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η εταιρεία δε φέρει καμιά ευθύνη έναντι του χρήστη, καθώς και για οιονδήποτε τρίτο που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγεται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα www.4-Home.gr και ως εκ τούτου δε δύναται να της καταλογισθεί καμία ευθύνη αστικής ή ποινικής φύσεως. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.


7. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.


8. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει, διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα και καταργεί μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου ή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο με μόνη την ανακοίνωση στο www.4-Home.gr και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, την δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες ή και να διακόπτει την διάθεση του περιεχομένου στο χρήστη που θεωρεί κατά την απόλυτη κρίση της ότι παραβαίνει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους ή οποιαδήποτε διάταξη της ισχύουσας Εθνικής ή Κοινοτικής νομοθεσίας και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης έναντι του χρήστη.


9. Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσής της κατά την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, που οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Ανωτέρα βία συνιστά κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση της εταιρείας που είναι αντικειμενικά απρόβλεπτο και δεν είναι δυνατό να προληφθεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, όπως ενδεικτικά: πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, απεργίες, βλάβες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εμφάνιση ιών κλπ.


10. Η εταιρεία μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της εταιρείας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του browser που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης της www.4-Home.gr μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.


11. Η επικοινωνία μεταξύ της εταιρεία και του εκάστοτε χρήστη θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω e-mails στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@4-Home.gr και μέσω ανακοινώσεων που η εταιρεία θα τοποθετεί στην εν λόγω ιστοσελίδα. Ο χρήστης συμφωνεί ότι κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των μερών θα θεωρείται ότι καλύπτει πλήρως τις εκ του νόμου προϋποθέσεις του έγγραφου τύπου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφούν ή να τροποποιηθούν τα προσωπικά του δεδομένα από το παρεχόμενο με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο περιεχόμενο, θα πρέπει να συμπληρώσει ενυπόγραφη σχετική δήλωση κατά τις υποδείξεις της εταιρείας που θα δοθούν μέσω της ανωτέρω επικοινωνίας. Η εταιρεία παρέχει τις παρούσες υπηρεσίες τηρώντας την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει και θα ισχύει σε κάθε περίπτωση και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων διαδικτυακών τόπων τρίτων φορέων που ενδέχεται να συνδέονται με την ιστοσελίδα.


12. Η επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.


13. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη της ιστοσελίδας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Οποιαδήποτε τροποποίηση των ανωτέρω όρων δύναται να επέλθει μονομερώς από την εταιρεία, με μόνη την έγγραφη ενσωμάτωσή της στο παρόν, χωρίς την ανάγκη τυχόν προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του χρήστη. Ο χρήστης παρακαλείται όπως ελέγχει τους παρόντες όρους για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται και αποδοχή των τυχόν αλλαγών.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 4-Home
Το παρόν site ελέγχεται από την εταιρεία με την επωνυμία «4-Home», εφεξής «η Εταιρεία», που εδρεύει στην Ξάνθη. Τα κατωτέρω αποτελούν την πολιτική απορρήτου βάσει της οποίας, η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της μέσω της ιστοσελίδας www.4-Home.gr.


1. Προστασία Συναλλαγών: Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από τον ιστότοπο www.4-Home.gr διέπονται από το Διεθνές Ευρωπαϊκό δίκαιο αναφορικά για το ηλεκτρονικό εμπόριο σύμφωνα με την Οδηγία 2000/31/ΕΚ, όπως προσαρμόστηκε στην ελληνική νομοθεσία από το ΠΔ 131/2003, το Ελληνικό Δίκαιο για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζεται στο Ν. 2472/1997 με την προσθήκη των Π.Δ 207/1998 & 79/2000 και άρθρου 8 του Ν. 2819/2000 καθώς επίσης και από το Ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους κάτωθι περιγραφόμενους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.4-Home.gr.


2. Παραχώρηση συγκατάθεσης: Ο χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.4-Home.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κάτωθι περιγραφόμενους όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα του www.4-Home.gr. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του www.4-Home.gr


3. Προστασία δεδομένων: 

3.1 Ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας χωρίς να χρειάζεται να δηλώσει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη ζητούνται μόνο σε 2 περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα: 1] στην περίπτωση που επιθυμεί να γίνει μέλος και να εγγραφεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και 2] στην περίπτωση που θέλει να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [e-mail] με την Εταιρεία.

3.2 Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, θα ζητηθεί από τον χρήστη το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής του, το e-mail, το τηλέφωνο του. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αν θέλει να λαμβάνει ενημερωτική ηλεκτρονική αλληλογραφία για προσφορές και νέα προϊόντα. 

3.3 Για την κάθε επικοινωνία συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, πρόσβαση σε αυτά έχει μόνο η Εταιρεία και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από αυτή, τα στοιχεία διασφαλίζονται, παραμένουν ΑΠΟΡΡΗΤΑ και γνωστοποιούνται μόνο με τη συναίνεση του χρήστη και μόνο αν αυτό κριθεί απαραίτητο ή επιβληθεί στην Εταιρεία από οποιαδήποτε Δημόσια ή Δικαστική αρχή.

3.4 O χρήστης μπορεί να προβεί όποτε αυτός το θελήσει στην διόρθωση – αλλαγή – συμπλήρωση – διαγραφή των στοιχείων που έχει δηλώσει στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα ελέγξει την εντολή του χρήστη σχετικά με τις ανωτέρω ενέργειες και προς τη προστασία και ασφάλειά του θα πιστοποιήσει πρώτα ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην εκπλήρωση της εντολής.


4. Δήλωση Εχεμύθειας: 

4.1 Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία μόνο σε περίπτωση διεκπεραίωσης οποιασδήποτε ενημέρωσης – επικοινωνίας, όπως απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση. ΑΠΟΡΡΗΤΑ θεωρούνται από την Εταιρεία η αίτηση που συμπληρώνει ο χρήστης και η ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλει. 

4.2 Σε οποιαδήποτε περίπτωση το μήνυμα του χρήστη ή οποιαδήποτε ενέργεια του θεωρηθεί από την Εταιρεία ότι θίγει την ίδια ή τρίτους χρήστες του διαδικτυακού της τόπου τότε η Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία στον αρμόδιο σχετικό φορέα προκειμένου να: 1] προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και την περιουσία μας, 2] να προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας και 3] να προστατεύσουμε την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας.


5. Ευθύνη του χρήστη: Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο www.4-Home.gr για:1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους σχετικά με:• Οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο και προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.• Οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.• Οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών και της ανηλικότητας.• Οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις. • Οποιοδήποτε υλικό το οποίο περιέχει, ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή και την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. 2. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο. 3. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.4. Συμφωνούν ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση και άλλοι συνεργάτες της Εταιρείας δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των εκ του νόμου κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.


6. Ασφάλεια των συναλλαγών και προστασία των προσωπικών στοιχείων: 

6.1 Όλες οι σχετιζόμενες πληροφορίες με τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη είναι ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ και διασφαλίζονται από την Εταιρεία σύμφωνα με το Ν. 2472/1997. Τα στοιχεία των χρηστών: όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας κλπ, θεωρούνται ΑΠΟΡΡΗΤΑ.

6.2 Η Εταιρεία τηρεί αρχείο με όλα τα προσωπικά στοιχεία και την οποιαδήποτε ανταλλαγή εγγράφων και στοιχείων με τον εκάστοτε χρήστη. Αυτό γίνεται μόνο προς το συμφέρον του εκάστοτε χρήστη, ο οποίος έχει οποτεδήποτε πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.


7. Διάφοροι σύνδεσμοι – links: Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας [www.4-Home.gr] περιλαμβάνει συνδέσμους – links προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς [φυσικά ή νομικά πρόσωπα] στους οποίους αναφέρονται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.


8. Περιοδικές – Αναγκαστικές Αλλαγές: H Εταιρεία ανανεώνει συνεχώς την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις και ρυθμίσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.


9. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι:Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας και του εκάστοτε χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Σε καμία περίπτωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτών και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για την ερμηνεία των ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη τα άρθρα 173 και 200 του ΑΚ καθώς και οι ειδικοί ερμηνευτικοί κανόνες των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 2 του Ν. 2251/1994.


10. Πνευματικά Δικαιώματα: 

10.1 Όλα τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας όπως: γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα κ.α., ανήκουν αποκλειστικά και είναι πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και προστατεύονται από το νόμο.

10.2 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναμετάδοση και αναπαραγωγή του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της.


11. Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου:Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.


12. Περιορισμός Ευθύνης: Η Εταιρεία καθώς και οι υπάλληλοί της και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και βοηθοί εκπλήρωσης δε φέρουν καμία ευθύνη αν από τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας προκύψουν περιστατικά όπως απώλεια πληροφοριών ή δεδομένων ή απώλεια πελατείας ή ζημία περιουσίας ή οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων μερών και για όποιες παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή χρηματικές ποινές και διαφυγόντων κερδών πέρα από τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα και στο Νόμο.